Необходимите документи за постъпване в ДВПР с.Радовци, съгласно чл.40, ал.1,2 и 3 от ППЗСП са:

v     Писмена молба /по образец/;

v     Декларация /по образец/;

v     Доклад-предложение /по образец/;

v     Копие от документ за самоличност;

v     Удостоверение за раждане;

v     Копие от ЛАК /ако има такъв/, Здравна книжка;

v     Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК /ако има такова/;

v     Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние - издадено от личния лекар на кандидата;

v     Медицинско удостоверение за психично състояние, издадено от районното психиатрично заведение;

v     Две снимки;

v     Съдебно решение за поставяне под запрещение /ако има такова/ или съдебно удостоверение за заведен иск по чл.275 от ГПК във вр.с чл.5 ЗЛС;

v     Удостоверение за настойничество или попечителство /ако има такова/;

v     Пълномощно от настойника или попечителя на настаненото лице за служебно прехвърляне на пенсия, за боравене с лични средства, както и избор на нов личен лекар и стоматолог - само в случаите когато настойника или попечителя, не желаят лично да заплащат месечната такса и за боравенето с лични средства;

v     Актуална справка за пенсия, издадена от РУСО;

v     Удостоверение от Службата по вписванията към Агенцията по вписвания;

v     Удостоверение за декларирани данни от ТД "Приходи и администриране на местни данъци и такси";

v     Медицински бележки, че лицето не е в КЗБ и за резултат от изследване за чревно заразоносителство, паразитози, издадени до 7 дни преди настаняването;

Лицето се настанява в указания срок, съгласно Заповедта на Директора на Дирекция "Социално подпомагане".

На всеки новоприет в ДВПР с.Радовци се извършва задължителен медицински преглед.

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци