ДПЛД ДРЯНОВО – ДОМ

ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ

ДПЛД е специализирана институция, делегирана държавна дейност, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция и Алцхаймер, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Капацитетът е 52 ПСУ.

Услугите в ДПЛД се предоставят в среда с подходящи условия за живот и възможност за ефективна подкрепа на потребителите.

В ДПЛД се прилага система за управление, която гарантира, че индивидуалните потребности на потребителите и постигнатите резултати за тях се реализират по възможно най-ефективен начин.

 

 В ДПЛД се предлагат социални услуги по задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, приятели и близки.

Персоналът в ДПЛД се състои от 30 служители по щат и се състои от основни и препоръчителни специалисти – управител, социални работници, медицински сестри, рехабилитатор; персонал пряко ангажиран с обслужване на потребителите – санитари ; персонал подпомагащ функционирането на услугата -административен и друг помощен персонал. Основните дейности в ДВХД са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и в Наредбата за качество на социалните услуги) и са насочени към организиране на мероприятия по обгрижване и създаване на възможности  за подобряване самочувствието на настанените лица. В Дома на ПСУ се предлага:

-      Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и за социални контакти;

-      Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;

-      Доставчикът осигурява необходимата по количество и качество храна, отчитайки индивидуалните потребности на потребителите и съблюдавайки принципите на здравословно/диетично хранене. Доставчикът насърчава развиване/поддържане на умения за самостоятелност при храненето на потребителите, независимо от тяхното увреждане.

-      Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ; Всички потребители имат личен лекар, осигурена дентална помощ и други медицински специалисти – при необходимост. Доставчикът наблюдава здравословното състояние на потребителите като своевременно им съдейства за достъп до необходимата специализирана медицинска помощ и подкрепа при провеждане на лечение и/или рехабилитация.

-      Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

-      Възстановяване на адаптивни, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на потребителите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с психологичните им особености.

За предоставените услуги се заплаща месечна такса определена в размер, съгласно Тарифата за таксите на социалните услуги.

Сградата, в която се предоставят услугите, е масивна - на 2 етажа. Първият разполага с 10 стаи за потребители, лекарски кабинет, манипулационна, кабинет на социални работници, кабинет на рехабилитатор, столова и др. На втория етаж има 8 апартамента с две самостоятелни стаи, дневна и др. Всички стаи са обзаведени и разполагат с всичко необходимо за нормален живот на ПСУ. Доставчикът предоставя помещения за живот (спални, дневни или други общи помещения за социални контакти, работа с потребителите, за хранене) – достатъчно на брой, достъпни, обзаведени и оборудвани в съответствие с функционалното им предназначение и потребностите на потребителите.

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА- ДРЯНОВО