Създадена на Понеделник, 29 Януари 2024

 

ЦНСТПЛПР ДРЯНОВО – ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН
ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

ЦНСТПЛПР гр. Дряново е резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства, делегирана държавна дейност, представляваща седем ЦНСТПЛПР разположени в общо дворно пространство.

Услугата се предоставя в седем центъра с капацитет на всеки център по 15 потребители. 

ЦНСТПЛПР е разположена на място с изградени инфраструктурни, транспортни и комуникационни връзки и различни видове обществени услуги, което способства за постигане целите на услугата и качество на живота на потребителите. 

В социална услуга ЦНСТПЛПР се прилага система за управление, която насърчава култура на качеството и гарантира, че целите и индивидуалните потребности на потребителите с трайни увреждания и постигнатите резултати за тях се реализират по възможно най- ефективен начин, като се ангажира с развиване и прилагане на добри практики. Мястото на социалната услуга ЦНСТПЛПР е комуникативно.
Основните дейности в ЦНСТПЛПР са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и в Наредбата за качество на социалните услуги) и са насочени към организиране на мероприятия по обгрижване и създаване на възможности за подобряване самочувствието на настанените лица. Специализираната среда на социалната услуга разполага с прилежащо
дворно пространство, за организиране на занимания на открито и отдих на потребителите. Дворното пространство е добре поддържано. Всички потребители са настанени в спални помещения с не повече от две места с прилежащ санитарен възел.
Всички помещения за живеене са обзаведени, така че да посрещнат индивидуалните нужди на потребителите.
Във всеки център има едно помещение за хранене (трапезария) с подходящо обзавеждане (маси, столове и др.), в което се събират всички потребители. Има по едно помещение за дневни занимания, в което могат да се съберат всички потребители, обособено помещение за пране и сушене на дрехи.

Всички жилищни помещения се отопляват с ел. енергия / конвектори и климатици/, като през зимния период се поддържа постоянна температура в съответствие с хигиенните изисквания В два от центровете има подходящи приспособления ( асансьор) на подходящо и леснодостъпно входно място към ЦНСТПЛПР. Доставчикът на социалната услуга гарантира прилагането на ясна процедура за прием на всички потребители в съответствие с профила на резидентната грижа.
Специализираната социална услуга ЦНСТПЛПР осигурява на всеки потребител достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация. Доставчикът на социалната услуга осигурява на всеки потребител съдействие за получаване на медицинска помощ, както и достъп до здравни услуги. Потребителите получават подкрепа при избор на личен лекар и дентална помощ - ако се налага да бъдат сменени и при нужда от съдействие.
Храната се осигурява чрез кетъринг и отговаря на всички изисквания и хигиенни норми, като при предоставянето и се съблюдават нормите за правилно съхранение на продуктите и хигиена на пространствата и помещенията, които са в досег с нея. Всички нуждаещи се от диетично хранене потребители получават диетично хранене, след консултация със специалист. На потребителите са осигурени три хранения на ден. Доставчикът на социалната услуга осигурява условия за включване на
потребителите в дейности, занимания, спорт и инициативи съобразно индивидуалните им интереси по начин, който насърчава личностното им развитие и им носи удоволствие, чувство за успех, себеуважение и самоувереност. Дейностите се планират заедно с потребителите, представляват неразделна част от ежедневието им и подпомагат тяхното физическо, емоционално и социално развитие.
Такси за предоставяне на услугата ЦНСТПЛПР се начисляват и събират съгласно Тарифата за таксите в социалните услуги.
Персоналът в ЦНСТПЛПР Дряново се състои от 94,5 служители по щат и се състои от основни и препоръчителни специалисти – управител, социални работници, медицински сестри, рехабилитатор, психолог, трудотерапевти; персонал пряко ангажиран с обслужване на потребителите – санитари ; персонал подпомагащ функционирането на услугата -административен и друг помощен персонал.

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА- ДРЯНОВО