Създадена на Понеделник, 10 Април 2023

 

ЦГЛПР ДРЯНОВО – ЦЕНТЪР

ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

ЦГЛПР гр. Дряново е резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства, финансирана по на Проект: BG05M9OP001-2.090- 0015-C02 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства – гр. Дряново”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020.

Услугата се предоставя в седем центъра по 15 потребители, които се намират в общо дворно пространство.

ЦГЛПР е разположена на място с изградени инфраструктурни, транспортни и комуникационни връзки и различни видове обществени услуги, което способства за постигане целите на услугата и качество на живота на потребителите.

 В специализираната социална услуга ЦГЛПР прилага система за управление, която насърчава култура на качеството и гарантира, че целите на социалната услуга, индивидуалните потребности на потребителите с трайни увреждания и постигнатите резултати за тях се реализират по възможно най-ефективен начин, като се ангажира с развиване и прилагане на добри практики. Мястото на социалната услуга ЦГЛПР е комуникативно.

 Основните дейности в ЦГЛПР са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и в Наредбата за качество на социалните услуги) и са насочени към организиране на мероприятия по обгрижване и създаване на възможности  за подобряване самочувствието на настанените лица.

 

Специализираната среда на социалната услуга разполага с прилежащо дворно пространство, за организиране на занимания на открито и отдих на потребителите. Дворното пространство е добре поддържано.

Всички потребители са настанени в стая с не повече от две места за спане.

Всички помещения за живеене са обзаведени, така че да посрещнат индивидуалните нужди на потребителите.

Във всеки център има едно помещение за хранене (трапезария) с подходящо обзавеждане (маси, столове и др.), в което се събират всички потребители.

Има по едно помещение за дневни занимания, в което могат да се съберат всички потребители, обособено  помещение за пране и сушене на дрехи.

Всички потребители ползват баня и тоалетна в близост до спалните им помещения.

Всички жилищни помещения се отопляват с ел. енергия / конвектори и климатици/, като през зимния период се поддържа постоянна температура в съответствие с хигиенните изисквания

В два от центровете има подходящи приспособления ( асансьор) на подходящо и леснодостъпно входно място към ЦГЛПР.

Доставчикът на социалната услуга гарантира прилагането на ясна процедура за прием на всички потребители в съответствие с профила на резидентната грижа.

Специализираната социална услуга ЦГЛПР осигурява на всеки потребител достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация. Доставчикът на социалната услуга осигурява на всеки потребител съдействие за получаване на медицинска помощ, както и достъп до здравни услуги. Потребителите получават подкрепа при избор на личен лекар и дентална помощ - ако се налага да бъдат сменени и при нужда от съдействие.

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА- ДРЯНОВО