ДВПР с.Радовци предоставя следните социални услуги:

 

1.      Рационално и пълноценно хранене;

2.      Медицинско обслужване-профилактика и лечение;

3.      Поддържане на личната хигиена и хигиена в помещенията, обитавани от потребителя на услуги;

4.      Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;

5.      Помощ в общуването и поддържането на социални контакти в дома и с близките;

6.      Съдействие и помощ при задоволяване на духовните потребности чрез включването им в културни мероприятия - телевизия и радио, литературни четения, музикални развлечения, честване на лични и национални празници;

7.      Закупуване на лични вещи.

Съгласно чл.17 от ЗСП, социалните услуги се извършват срещу заплащане на такси. Таксите за социални услуги, финансирани от РБ се определят с Тарифа, утвърдена с ПМС №91 от 21.04.2003 год. /обн.ДВ бр.40/2003 год., изм. Бр.55/2003 г. и бр.13 и 97/2004 г.; изм.ДВ бр.54 от 04.07.2006 г./. Същите се събират от социалния работник в ДВПР с.Радовци до 21 число на месеца, следващ този, за който се отнася таксата за издръжка.

Размерът на таксите за социални услуги в ДВПР с.Радовци, чиито услуги се финансират от РБ,чрез бюджета на община Дряново е 80% от дохода на настанените лица.

Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в Дома, заплащат лицата, които:

  • имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв;
  • имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и / или гледане;
  • са прехвърлили жилищен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
  • са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имоти/или идеални части от тях през последните 5 години.

 

Таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжката на едно лице.

Действителните месечни разходи включват:

  • Месечни разходи за храна;
  • Постелен инвентар и облекло;
  • Перилни и хигиенни материали
  • Съответната част от общите разходи за ел.енергия, топлинна енергия, канализация и битови отпадъци за единица жилищна площ, ползвани от лицата. Единицата жилищна площ за всяко лице включва площта на стаята, в която лицето живее и частта от използваните от него помещения / с изкл.на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица/.

 

Боравене с остатъка 20% от дохода на настанените лица - лични средства.

Социалният съвет заседава ежемесечно и обсъжда настъпилите нужди за закупуване на лични вещи индивидуално за всеки домуващ.

За боравенето с лични средства, Управителят на ДВПР издава ежемесечна заповед, с която се разпорежда за извършване на необходимите разходи от личните средства на ПСУ, за отговорните лица, които следва да закупят и отчетат разходваните средства, и назначава комисия, която да проследи правилното разходване и отчитане.

Остатъка от личните средства се внася на спестовен влог на името на настаненото лице в срок определен по нормативна база.

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци