ДСП ДРЯНОВО – ДОМАШЕН

СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Домашен социален патронаж е услуга финансирана от общината, която включва приготвяне и доставка на храна по домовете на 80 потребители .

 Социалната услуга в общността включва:

-  Приготвяне и ежедневна доставка на топла храна в дома на потребителите;

- Посещение на санитар по предварително изготвен график, с цел поддържане хигиената в жилището на потребителя, съдействие за покупки на стоки от първа необходимост и лекарства, заплащане за тяхна сметка на текущите разходи за ел. енергия, вода, телефон и други;

-  Право да ползват услугата на Домашен социален патронаж /ДСП/ имат всички лица в пенсионна възраст и лица с увреждания със съответните решения на ТЕЛК или НЕЛК. Предимство при ползване на услугите на ДСП имат ветераните от войните и лицата от горепосочените групи в тежко социално положение. Реалната издръжка на един потребител включва месечните разходи за храна, хигиенни материали, транспортни разходи за доставка на храната, както и съответната част от общите разходи за ел. енергия и вода.

Необходимите документи за предоставяне на услугата се подават   в КСУВХ Дряново, както следва:

- Заявление - Декларация на социалната услуга - по образец

- Договор за ползване на социалната услуга - по образец

- Медицинско удостоверение от общо практикуващ лекар - по образец

- Документ за самоличност /за справка/ и копие

- Решение на ТЕЛК или НЕЛК /копие/

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА- ДРЯНОВО