ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

с.Радовци, община Дряново

Капацитетът на ПЖ е 5 ПСУ /потребители на соц.услуги/

Водеща диагноза на потребителите е шизофрения , във всичките и разновидности.

Преходното жилище функционира от м. май 2010 г.

В него работят 1 социален педагог и 3 трудотерапевти, които полагат 24-часови грижи за ПСУ.

Разработена е програма за обучение на обслужващия персонал, с цел по добро обгрижване и запознаване с новости и изменения в нормативната уредба.

Провежда се активна социална политика относно деинституционализацията и извеждането на ПСУ от ПЖ, доколкото е възможно, като се има впредвид здравословното им състояние. През 2012 г. една потребителка е изведена в Защитено жилище гр. Бургас. С всички лица, ползващи услугите се сключва договор за ползване на услугата, изработват се индивидуални планове за социална работа и здравни грижи.

Организирана е разнообразна трудотерапия, съобразена с възможностите на всеки. Ползвателите на социалната услуга сами се грижат за своята лична хигиена, за хигиената и реда в жилището и за приготвянето на храната. Веднъж седмично посещават Дневен център в гр. Дряново. Извършват се ежеседмични прегледи от личен лекар и психиатър и переодично от стоматолог.

       Настаняването в ПЖ е от ПСУ на ДВПР с.Радовци след Решение на комисия и заповед за настаняване от ДСП град Севлиево.

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци