Създадена на Понеделник, 01 Юни 2020

 

"Ежедневно зареждане и доставка на едро на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“-с. Радовци, общ. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново”

Статус: ОТВОРЕНА

Краен срок за подаване на документи - 09.09.2020г. до 17.00  часа

 

Краен срок за подаване на документи - 10.09.2019г. до 17.00  часа

 Адрес в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831373636 

  

 

Документация Размер Публикуван на
 Решение за процедура
 2.31 MB  11.06.2020 
 Обявление за поръчка  
3.95 MB 11.06.2020
 Документация за възлагане на обществена поръчка
 166.3 KB  12.06.2020 
 Образец 5 27 KB  12.06.2020 
 ЕЕДОП - doc 208 KB  12.06.2020 
 ЕЕДОП - pdf 80.4 KB  12.06.2020 
 Проект на договор 61.88 KB  12.06.2020 
 Методика за оценяване 35.5 KB  12.06.2020 
 Техническа спецификация 37.11 KB  12.06.2020 
 ЕЕДОП - zip 84.8 KB   12.06.2020 
 Съобщение чл.57ал.3 от ППЗОП 258 KB 12.10.2020 
 Протокол 1 17.23 MB 23.10.2020
 Протокол 2 3.19 MB 23.10.2020
 Доклад на комисията 18.51 MB 23.10.2020
 Решение за избор на изпълнител 921.7 KB 23.10.2020
 Обявление за възложена поръчка 2.59 MB 01.04.2021
 Договор за доставка 10.56 MB 01.04.2021
 Ценово предложение 631.1 KB 01.04.2021
 Техническо предложение 662.5 KB 01.04.2021

 

 

 
Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци