Създадена на Сряда, 06 Май 2020

 

„Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обектите, собственост на Комплекс за социални услуги за възрастни хора гр. Дряново, присъединени към електроразпределителните мрежи на Енерго Про за срок от две години”

Статус: ОТВОРЕНА

Краен срок за подаване на документи - 16.06.2020г. до 17.00  часа

 

Краен срок за подаване на документи - 10.09.2019г. до 17.00  часа

 Адрес в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830383331 

  

 

Документация Размер Публикуван на
 Решение за процедура
 1.76 MB    11.05.2020 
 Обявление за поръчка 
3.95 MB 11.05.2020
 Документация за възлагане на обществена поръчка
178.07 KB  13.05.2020 
 Техническа спецификация
 15.41 KB 13.05.2020 
 Приложение - 3
22.44 KB  13.05.2020  
 Проект на договор
 43.21 KB 13.05.2020  
 ЕЕДОП - doc
208 KB  13.05.2020  
 ЕЕДОП - zip
89.79 KB 13.05.2020 
 Протокол 1
14.45 MB 30.06.2020
 Съобщение по чл. 57
268 KB 14.07.2020
 Доклад от комисия 17.5 MB  22.07.2020
 Решение за избор на изпълнител  1.37 MB 22.07.2020
 Протокол - 2 4.15 MB 22.07.2020
 Договор 5.29 MB 03.09.2020
 Ценово предложение 922.6 KB 03.09.2020
 Обявление за направена поръчка 2.66 MB 03.09.2020
 Техническа спецификация 595.4 KB 03.09.2020
 Техническо предложение 986.2 KB 03.09.2020

 

 

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци