Заключителна пресконференция по проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - предоставяне на новите услуги - ЦГЛПР - гр. Дряново"

logo proekt

 

ОБЩИНА ДРЯНОВО и КСУВХ ДРЯНОВО

На заключителна пресконференция в Ритуалната зала на Община Дряново на 15.08.2023 г., бяха представени изпълнените дейности и постигнати резултати по проект BG05M9OP001-2.090-0015-C02 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства - град Дряново”.

Проектът се финансира по ОПРЧР 2014-2020, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. В рамките на заключителното събитие бяха представени реализираните проектни дейности от изпълнението на социалния проект. Сред общините – конкретни бенефициенти по настоящата процедура, Дряново е общината, която реализира проект с най-голям брой услуги. Стойността на проекта е 2 162 000 лв., от които 1 837 700 лв. финансиране от ЕСФ и 324 300 лв. национално съфинансиране.

Седемте центъра за грижа за лица с психични разстройства в град Дряново предоставят резидентна грижа за 105 потребители, преместени от Дома за възрастни с психични разстройства – с. Радовци и Държавни психиатрични болници в страната. След приключване на проектните дейности, специализираните услуги от резидентен тип ще продължат да функционират като услуги, финансирани от Държавния бюджет – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства (ЦНСТПЛПР).

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА- ДРЯНОВО